Generated with ETE http://etetoolkit.org Generated with ETE http://etetoolkit.org 99 Pantoea ananatis LMG 20103 (UIDC) - PANA_0237 Escherichia coli O157:H7 str. EDL933 (UIDC) - Z2619 99 Escherichia coli BL21(DE3) (B21_01574) - B21_01574 Escherichia coli BL21(DE3) (UIDC) - ECD_01584 0 0 Escherichia coli CFT073 (UIDC) - c2007 Shigella flexneri 2a str. 301 (UIDC) - SF1638 99 Escherichia coli 536 (UIDC) - ECP_1559 99 Escherichia coli ATCC 8739 (UIDC) - EcolC_2015 0 Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 (UIDC) - b1615 0 Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B (UIDC) - ECDH10B_1748 Escherichia coli str. K-12 substr. W3110 (UIDC) - 85675043 Edwardsiella tarda EIB202 (UIDC) - ETAE_3021 Edwardsiella ictaluri 93-146 (NT01EI_3429) - NT01EI_3429 Tolumonas auensis DSM 9187 (TOLA_2890) - Tola_2890 0.34